موسسه فرهنگی- هنری شکوفایی نبوغ آریایی
بهبود ذهن و جسم و زندگی
« نگاه تازه »

با گروه ما آشنا شوید

 

دکتر محمدرضا آبیان

مدیر مسؤول

متخصص و جراح مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات دارای مدارک: طب سوزنی، هومیوپاتی، طب آیورودا و طب سنتی

photo_2017-06-14_22-56-41
photo_2017-06-14_22-56-37_1
photo_2017-06-14_22-56-37
photo_2017-06-14_22-56-21
photo_2017-06-14_22-56-12
photo_2017-06-14_22-56-07
photo_2017-06-14_22-56-03
photo_2017-06-14_22-55-58
photo_2017-06-14_22-55-54
photo_2017-06-14_22-55-48
photo_2017-06-14_22-55-43
photo_2017-06-14_22-55-36
photo_2017-06-14_22-55-27
photo_2017-06-14_22-55-23
photo_2017-06-14_22-55-17
photo_2017-06-14_22-55-11
photo_2017-06-14_22-54-31
photo_2017-06-14_22-54-07
photo_2017-06-14_22-50-10

 

مصطفی انصاری

مشاوره، تدریس و سخنرانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر، مؤلف و مشاور در زمینه ی درك معنا و بهبود زندگی، و طب کل نگر و مکمل

با گروه ما آشنا شوید

 

دکتر محمدرضا آبیان

مدیر مسؤول

متخصص و جراح مغز و اعصاب، دیسک و ستون فقرات دارای مدارک: طب سوزنی، هومیوپاتی، طب آیورودا و طب سنتی

photo_2017-06-14_22-56-41
photo_2017-06-14_22-56-37_1
photo_2017-06-14_22-56-37
photo_2017-06-14_22-56-21
photo_2017-06-14_22-56-12
photo_2017-06-14_22-56-07
photo_2017-06-14_22-56-03
photo_2017-06-14_22-55-58
photo_2017-06-14_22-55-54
photo_2017-06-14_22-55-48
photo_2017-06-14_22-55-43
photo_2017-06-14_22-55-36
photo_2017-06-14_22-55-27
photo_2017-06-14_22-55-23
photo_2017-06-14_22-55-17
photo_2017-06-14_22-55-11
photo_2017-06-14_22-54-31
photo_2017-06-14_22-54-07
photo_2017-06-14_22-50-10

 

مصطفی انصاری

مشاوره، تدریس و سخنرانی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و زبان و ادبیات فارسی پژوهشگر، مؤلف و مشاور در زمینه ی درك معنا و بهبود زندگی، و طب کل نگر و مکمل