• Banner 1 Damavand Mountain
  • banner 2 Success
  • Banner 3 Positive thinking

زندگی زیباست

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست؛


گر بیفروزیش،

رقص شعله اش در هر کران پیداست؛

ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.


«سیاوش کسرایی»

درباره ما

picture

موسسه فرهنگی، هنری شکوفایی نبوغ آریایی
بهبود ذهن و جسم و زندگی
« نگاه تازه »
اهداف
1- نگاهی تازه به زندگی براساس تعالیم معنوی و علوم فراروان‌شناسی

2- ایجاد زمینه‌ای مناسب برای آنان که خواهان ایجاد تحول و دگرگونی در تمام ابعاد زندگی، یعنی جسمانی، عاطفی، ذهنی و روحی هستند.

3- گسترش آگاهی ناب بر اساس نگاهی تازه به زندگی که مبتنی بر شناخت بُعد حقیقی وجودمان می‌باشد.

جدید ترین کتاب های منتشر شده

کتاب راه گریز از قفسراه گریز از قفس
شیوه های برتر رهایی از درد و رنج

چاپ دوم 1390

کتاب دنیای شگفت انگیز رنگ هادنیای شگفت انگیز رنگ ها
بررسی زمینه های معنوی، روان شناختی درمانی، سمبلیک و کاربردی رنگ
چاپ اول 1390

کتاب دنیای شگفت انگیز رنگ هانگاهی تازه به زندگی
شیوه های برتر دستیابی به خرئ و آگاهی، سرزندگی و شادابی و جوانی دوباره
چاپ دوم 1390

مشاهده همه کتاب ها >>